ระบบลงทะเบียนขอรับพาสปอร์ตวัคซีน สสจ.พะเยา


การขอรับเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขั้นตอน ดังนี้
1. กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนขอรับวัคซีนพาสปอร์ต
2. แนบไฟล์เอกสาร ดังนี้
- สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นได้ รับวัคซีน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
--บันทึกส่งข้อมูล--
3. หลังจากที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการออกเอกสารรับรองให้แล้ว จะโทรศัพท์ประสานให้ท่านมารับเอกสาร ณ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และให้ท่านลงนามในหนังสือรับรอง
***ในวันที่ท่านมารับสมุด ขอให้นำ หนังสือเดินทาง (Passport) บัตรประชาชน เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย
** ฉบับจริงพร้อมสำเนา** มายื่นแสดงเป็นหลักฐานด้วย
4. ชำระค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองฯ 50 บาท / เล่ม ณ ห้องการเงิน (โดยขอให้โอนจ่ายออนไลน์) การเงินจะประทับตราเอกสารให้ เอกสารรับรองจึงเสร็จสมบูรณ์
*** กรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตัวเอง ****
ขอให้ผู้มารับเอกสารแทนยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้ หนังสือมอบอำนาจฉบับตัวจริง (ผู้มอบอำนาจ1คน/1ฉบับ) บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ฉบับจริงและสำเนา)

ผู้มีสัญชาติไทยหรือผู้มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ไม่มีสัญชาติไทย/ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน

เรียนผู้ใช้บริการดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อด่วน
ชื่อ หมายเลขคิว
Kanchayawee 00071
Ramida Muangmoon 00300
Aekkachai khamtip 00475
Phaniphak Bunthisri 00766
Teng hooi khoo 01086
SUKANYA BOONTHA 01125
กรุณาติดต่อ โทร. 054-409132 หรือ 095-6984350

@ 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000