กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


รหัส : 42045
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รายละเอียด : หลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-04-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42044
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-04-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41504
หัวเรื่อง : ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนงาน People Excellence ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนงาน People Excellence ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-11-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41503
หัวเรื่อง : MOIT06 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : MOIT06 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-11-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41463
หัวเรื่อง : MOIT2 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
รายละเอียด : MOIT2 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ https://phayaomoph.wixsite.com/hrphayaomoph/blank-3
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-11-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41462
หัวเรื่อง : MOIT2 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
รายละเอียด : MOIT2 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 และเผยแพร่ในเว็บไซต์ https://phayaomoph.wixsite.com/hrphayaomoph/blank-3
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-11-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41461
หัวเรื่อง : MOIT2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
รายละเอียด : MOIT2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 และเผยแพร่ในเว็บไซต์ https://phayaomoph.wixsite.com/hrphayaomoph/blank-3
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-11-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41460
หัวเรื่อง : MOIT2 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
รายละเอียด : MOIT2 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-11-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41459
หัวเรื่อง : MOIT2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
รายละเอียด : MOIT2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-11-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41458
หัวเรื่อง : MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน)
รายละเอียด : MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน) ประกอบด้วย 1.ข้อมูลผู้บริหาร 2.นโยบายของผู้บริหาร 3.โครงสร้างหน่วยงาน 4. หน้าที่และอำนาจ 5.กฎหมายจัดตั้ง 6.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน และ 7.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และเผยแพร่ในเว็บไซต์ https://phayaomoph.wixsite.com/hrphayaomoph/about-3
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-11-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
12หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199