กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


รหัส : 42436
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ (นอกควบ)
รายละเอียด : 1.แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล (นอกระดับควบ) 2.แนบท้ายเพื่อแนบประกาศจังหวัดชี้ตัวระดับชำนาญการพิเศษ 3.แบบฟอร์มการจัดทำผลงานเพื่อประเมินเลื่อน ชำนาญการพิเศษ 4.แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิด 5.หนังสือรับรองผลงานวิชาการ 6.หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ เขตสุขภาพที 1 (ชนพ.) 7.แบบตรวจสอบคำขอประเมินผลงานวิชาการ ก่อนส่งเขต 8.เอกสารนับระยะเวลาเกื้อกูล 9.เอกสารส่งคำขอประเมินผลงาน เขตสุขภาพที่ 1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42435
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ(สายงานแพทย์ ทันตแพทย์)
รายละเอียด : 1.แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล ระดับชำนาญการ(เล่มชี้ตัว) 2.แนบท้ายเพื่อแนบประกาศจังหวัดชี้ตัวระดับชำนาญการพิเศษ 3.แบบฟอร์มการจัดทำผลงานเพื่อประเมินเลื่อน ชำนาญการพิเศษ 4.แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิด 5.หนังสือรับรองผลงานวิชาการ 6.หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ เขตสุขภาพที 1 (ชนพ.) 7.แบบตรวจสอบคำขอประเมินผลงานวิชาการ ก่อนส่งเขต 8.แบบฟอร์มแสดงความจำนงการขอประเมินสายงานแพทย์ 9.เอกสารส่งคำขอประเมินผลงาน เขตสุขภาพที่ ๑
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42434
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มเลื่อนระดับชำนาญการ
รายละเอียด : 1.แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล ระดับชำนาญการ(เล่มชี้ตัว) 2.แนบท้ายเพื่อแนบประกาศจังหวัดชี้ตัวระดับชำนาญการ 3.แบบฟอร์มการจัดทำผลงานเพื่อประเมินเลื่อน ชำนาญการ 4.ข้อเสนอแนวคิด ระดับชำนาญการ 5.เอกสารที่ส่งระดับชำนาญการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42433
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับชำนาญงาน
รายละเอียด : แบบฟอร์มการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับชำนาญงาน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/วว 1211 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 1.แบบฟอร์มประเมินบุคคล ระดับชำนาญงาน/อาวุโส 2.เอกสารที่ส่ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42432
หัวเรื่อง : ซักซ้อมการส่งแนวทางการตรวจสอบเอกสารประเมินผลงานวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ซักซ้อมการส่งแนวทางการตรวจสอบเอกสารประเมินผลงานวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42320
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์ ว 2289 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การยกเว้นหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและประเมินผลงานพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ และนายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ
รายละเอียด : หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.08/ว 2289 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การยกเว้นหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและประเมินผลงานพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ และนายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42319
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์ ว 1868 ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 เรื่อง แนวทางการดำเนินการย้าย หรือการโอน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564
รายละเอียด : หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 1868 ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 เรื่อง แนวทางการดำเนินการย้าย หรือการโอน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42318
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์ ว 1567 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด : หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.08/ว 1567 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42317
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์ ว 1470 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 เรื่อง การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล การย้าย การโอน และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด : หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สป 0208.10/ว 1470 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 เรื่อง การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล การย้าย การโอน และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42316
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์ ว 1377 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด : หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.08/ว 1377 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
12345หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199