กลุ่มงานบริหารทั่วไป


รหัส : 41237
หัวเรื่อง : eb13 ข้อ 4 และ ข้อ 5 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด : eb13 ข้อ 4 และ ข้อ 5 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2021-09-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40523
หัวเรื่อง : EB 4 ข้อ 2.1 - 2.3 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40520
หัวเรื่อง : EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 2 : มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40519
หัวเรื่อง : EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 1 : ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40517
หัวเรื่อง : EB 15 (2564) หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบััติในหน่วยงาน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40516
หัวเรื่อง : EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40515
หัวเรื่อง : EB 14 (2564) หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
รายละเอียด : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ พร้อมด้วยผังกระบวนการดำเนินงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199