กลุ่มกฎหมาย


รหัส : 42349
หัวเรื่อง : moit 21 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายละเอียด : โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.- ๑๕.๓๐ น.
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42348
หัวเรื่อง : ประกาศเจตจำนงสุจริตของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
รายละเอียด : ประกาศเจตจำนงสุจริตของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่องแนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42347
หัวเรื่อง : แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาฯ
รายละเอียด : ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42291
หัวเรื่อง : MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทผิดวินัย (ปีงบประมาณ 2565)
รายละเอียด : โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัยและการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ในระบบ on site ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และ ระบบ On air ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41982
หัวเรื่อง : ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 1 ชุด
รายละเอียด : ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน จำนวน 1 ชุด รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-03-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41981
หัวเรื่อง : รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
รายละเอียด : รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-03-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41979
หัวเรื่อง : รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-03-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41978
หัวเรื่อง : MOIT 23 (ปีงบประมาณ 2565) หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
รายละเอียด : หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-03-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41976
หัวเรื่อง : การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-03-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41974
หัวเรื่อง : แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-03-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199