งานตรวจสอบภายใน


รหัส : 39761
หัวเรื่อง : คู่มือควบคุมภายใน
รายละเอียด : flowchart ระบบการรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน อ้างถึงหนังสือเวียน ที่ กค 0409.3/ว105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39757
หัวเรื่อง : กฏระเบียบข้อบังคับ
รายละเอียด : แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39632
หัวเรื่อง : เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ EIA ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายละเอียด : เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ EIA ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39629
หัวเรื่อง : คู่มือการเบิก คชจ.อบรม
รายละเอียด : คู่มือเบิกจ่าย คชจ.อบรม
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39626
หัวเรื่อง : คู่มือควบคุมภายใน
รายละเอียด : คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (Internal Control Audit)
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199