: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

: โครงการที่ได้รับจัดสรรรงบประมาณ >>

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
31 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
: กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
200 38,160.00 38,160.00 100.00 0.00 0.00

: รายละเอียดการเบิกจ่าย คก.ที่ 31 รายกิจกรรม ตามใบแจ้งจัดสรรงบประมาณ >>

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 รวมกิจกรรม Q2824 - โรงพยาบาลจุน : 210025600Q2824 200 7,040.00 7,040.00 100.00 0.00 0.00
2 รวมกิจกรรม Q2824 - รพ.เชียงม่วน : 210025600Q2824 200 0.00 0.00 nan 0.00 nan
3 รวมกิจกรรม Q2824 - รพ.ดอกคำใต้ : 210025600Q2824 200 15,400.00 15,400.00 100.00 0.00 0.00
4 รวมกิจกรรม Q2824 - รพ.ปง : 210025600Q2824 200 2,640.00 2,640.00 100.00 0.00 0.00
5 รวมกิจกรรม Q2824 - รพ.แม่ใจ : 210025600Q2824 200 3,080.00 3,080.00 100.00 0.00 0.00
6 รวมกิจกรรม - กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ : 21002651262600000 200 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 38,160.00 38,160.00 100.00 0.00 0.00