: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

: โครงการที่ได้รับจัดสรรรงบประมาณ >>

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
27 ป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผบกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยงข้องกับกระทรวงสาธารณสุข โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
: กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
320 200,000.00 200,000.00 100.00 0.00 0.00

: รายละเอียดการเบิกจ่าย คก.ที่ 27 รายกิจกรรม ตามใบแจ้งจัดสรรงบประมาณ >>

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 รวมกิจกรรม 99999 - กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.พะเยา : 21002560099999 320 56,000.00 56,000.00 100.00 0.00 0.00
2 รวมกิจกรรม 99999 - โรงพยาบาลเชียงม่วน : 21002560099999 320 94,000.00 94,000.00 100.00 0.00 0.00
3 รวมกิจกรรม 99999 - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน : 21002560099999 320 50,000.00 50,000.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 200,000.00 200,000.00 100.00 0.00 0.00