: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 สนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานตาม พรบ.โรคติดต่อ จังหวัดพะเยา ปี 2565
43005 : กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
200 60,300.00 60,300.00 100.00 0.00 0.00
2 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และองค์กรคุณภาพ จังหวัดพะเยา ปี 2565
43009 : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
200 52,350.00 51,590.00 98.55 760.00 1.45
3 เสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา
43007 : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
200 54,000.00 54,000.00 100.00 0.00 0.00
4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565
43011 : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
200 1,468,575.00 1,433,807.56 97.63 34,767.44 2.37
5 การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สสาธารณสุขแบบบูรณาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565
43001 : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
200 170,600.00 170,600.00 100.00 0.00 0.00
6 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565
43006 : กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
200 1,250,600.00 1,048,186.00 83.81 202,414.00 16.19
7 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565
00608 : สสอ.เชียงม่วน
200 46,468.00 46,468.00 100.00 0.00 0.00
8 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
00612 : สสอ.ภูซาง
200 48,000.00 47,981.54 99.96 18.46 0.04
9 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
00610 : สสอ.ปง
200 50,608.00 50,608.00 100.00 0.00 0.00
10 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565
00606 : สสอ.จุน
200 48,270.00 48,270.00 100.00 0.00 0.00
11 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565
00607 : สสอ.เชียงคำ
200 55,947.96 55,947.96 100.00 0.00 0.00
12 การบริหารจัดการด้านสุขภาพตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว ประจำปีงบประมาณ 2565
14156 : สสอ.ภูกามยาว
200 41,530.00 41,530.00 100.00 0.00 0.00
13 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565
00605 : สสอ.เมืองพะเยา
200 54,970.00 54,970.00 100.00 0.00 0.00
14 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565
00609 : สสอ.ดอกคำใต้
200 53,892.00 51,892.86 96.29 1,999.14 3.71
15 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565
00611 : สสอ.แม่ใจ
200 46,114.00 46,114.00 100.00 0.00 0.00
16 พัฒนาสถานประกอบการด้านโควิดรองรับนโยบายเปิดเมืองพะเยา
43003 : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
200 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 0.00
17 บริหารทัพยากรบุคคล
43012 : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
200 476,410.04 418,236.77 87.79 58,173.27 12.21
18 ควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2560 - 2565
43005 : กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
400 102,000.00 99,500.00 97.55 2,500.00 2.45
19 พัฒนาระบบการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2565
43004 : กลุ่มงานประกันสุขภาพ
200 15,000.00 15,000.00 100.00 0.00 0.00
20 พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย จังหวัดพะเยา ปี 2565
43007 : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
200 42,890.00 42,890.00 100.00 0.00 0.00
21 ป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565
43006 : กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
200 15,020.00 15,020.00 100.00 0.00 0.00
22 พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดพะเยา ปี 2565
43009 : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
200 645,440.00 523,842.00 81.16 121,598.00 18.84
23 พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากรวัยทำงาน จังหวัดพะเยา ปี 2565
43007 : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
200 20,000.00 20,000.00 100.00 0.00 0.00
24 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมใหสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
43003 : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
200 191,925.00 190,150.00 99.08 1,775.00 0.92
25 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
43013 : กลุ่มงานนิติการ
200 10,300.00 10,300.00 100.00 0.00 0.00
26 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ
43013 : กลุ่มงานนิติการ
200 133,000.00 133,000.00 100.00 0.00 0.00
27 ป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผบกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยงข้องกับกระทรวงสาธารณสุข โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
43003 : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
320 200,000.00 200,000.00 100.00 0.00 0.00
28 ปลอดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี พ.ศ.2568 จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565
43006 : กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
400 877,000.00 877,000.00 100.00 0.00 0.00
29 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบบริการงานวัณโรค จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565
43005 : กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
200 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 0.00
30 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขชายแดน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
43001 : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
200 183,460.00 183,460.00 100.00 0.00 0.00
31 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
43007 : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
200 38,160.00 38,160.00 100.00 0.00 0.00
32 การสร้างแกนนำเครือข่ายเพื่อถ่ายทอดความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประชาชน บ้านปางค่า ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ปี 2564
06625 : รพ.สต.ปางค่า
400 47,500.00 47,500.00 100.00 0.00 0.00
33 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขผู้ต้องขังในเรือนจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
43001 : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
200 13,000.00 13,000.00 100.00 0.00 0.00
36 พัฒนาครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
43007 : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
200 211,750.00 211,750.00 100.00 0.00 0.00
39 พัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (ศคอส.) และศูนย์บริการสุขภาพจังหวัดพะเยา ปี 2565
43001 : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
200 27,500.00 27,500.00 100.00 0.00 0.00
40 ่ครู ข
43006 : กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
500 623,900.00 623,900.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 7,386,480.00 6,962,474.69 94.26 424,005.31 5.74