: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
: หน่วยงาน กลุ่มงานนิติการ
ลำดับ รหัส โครงการ กิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 25 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 10,300.00 10,300.00 100.00 0.00 0.00
2 26 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 1 69,000.00 69,000.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 79,300.00 79,300.00 100.00 0.00 0.00