: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
: หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ รหัส โครงการ กิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 17 พัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 169,500.00 135,782.00 80.11 33,718.00 19.89
2 17 พัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2 259,760.04 152,672.57 58.77 107,087.47 41.23
3 17 พัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3 10,500.00 9,798.00 93.31 702.00 6.69
4 17 พัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 4 20,110.00 20,057.20 99.74 52.80 0.26
5 17 พัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 5 16,540.00 9,040.00 54.66 7,500.00 45.34
รวมเป็นเงิน 476,410.04 327,349.77 68.71 149,060.27 31.29