: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
: หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลำดับ รหัส โครงการ กิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 1 252,800.00 252,800.00 100.00 0.00 0.00
2 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 2 224,625.00 223,560.00 99.53 1,065.00 0.47
3 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 3 121,000.00 121,000.00 100.00 0.00 0.00
4 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 4 493,826.46 376,251.53 76.19 117,574.93 23.81
5 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 5 126,000.00 116,000.00 92.06 10,000.00 7.94
6 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 6 36,900.00 36,900.00 100.00 0.00 0.00
7 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 7 185,000.00 181,768.47 98.25 3,231.53 1.75
8 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 8 83,600.00 65,527.56 78.38 18,072.44 21.62
9 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 9 60,000.00 60,000.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 1,583,751.46 1,433,807.56 90.53 149,943.90 9.47