: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
: หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
ลำดับ รหัส โครงการ กิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และองค์กรคุณภาพ จังหวัดพะเยา ปี 2565 1 52,350.00 51,590.00 98.55 760.00 1.45
2 22 พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดพะเยา ปี 2565 1 190,440.00 160,592.00 84.33 29,848.00 15.67
รวมเป็นเงิน 242,790.00 212,182.00 87.39 30,608.00 12.61