: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
: หน่วยงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับ รหัส โครงการ กิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 3 เสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา 1 54,000.00 54,000.00 100.00 0.00 0.00
2 20 พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย จังหวัดพะเยา ปี 2565 1 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 0.00
3 20 พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย จังหวัดพะเยา ปี 2565 2 12,000.00 12,000.00 100.00 0.00 0.00
4 20 พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย จังหวัดพะเยา ปี 2565 3 19,890.00 19,890.00 100.00 0.00 0.00
5 20 พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย จังหวัดพะเยา ปี 2565 4 6,000.00 6,000.00 100.00 0.00 0.00
6 23 พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากรวัยทำงาน จังหวัดพะเยา ปี 2565 1 20,000.00 20,000.00 100.00 0.00 0.00
7 31 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 6 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 0.00
8 36 พัฒนาครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 114,750.00 114,750.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 241,640.00 241,640.00 100.00 0.00 0.00