: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
: หน่วยงาน กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
ลำดับ รหัส โครงการ กิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 6 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 1 604,800.00 405,344.21 67.02 199,455.79 32.98
2 21 ป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 1 15,020.00 15,020.00 100.00 0.00 0.00
3 28 ปลอดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี พ.ศ.2568 จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 1 52,580.00 52,580.00 100.00 0.00 0.00
4 40 ่การพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด จังหวัดพะเยา 1 623,900.00 623,900.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 1,296,300.00 1,096,844.21 84.61 199,455.79 15.39