: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
: หน่วยงาน กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
ลำดับ รหัส โครงการ กิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 1 สนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานตาม พรบ.โรคติดต่อ จังหวัดพะเยา ปี 2565 1 60,300.00 60,300.00 100.00 0.00 0.00
2 29 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบบริการงานวัณโรค จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 1 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 65,300.00 65,300.00 100.00 0.00 0.00