: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
: หน่วยงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ลำดับ รหัส โครงการ กิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 19 พัฒนาระบบการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2565 1 15,000.00 15,000.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 15,000.00 15,000.00 100.00 0.00 0.00