: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
: หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลำดับ รหัส โครงการ กิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 5 การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สสาธารณสุขแบบบูรณาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 1 158,300.00 158,300.00 100.00 0.00 0.00
2 5 การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สสาธารณสุขแบบบูรณาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 2 5,100.00 5,100.00 100.00 0.00 0.00
3 5 การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สสาธารณสุขแบบบูรณาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 3 7,200.00 7,200.00 100.00 0.00 0.00
4 30 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขชายแดน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 157,540.00 157,540.00 100.00 0.00 0.00
5 33 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขผู้ต้องขังในเรือนจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 13,000.00 13,000.00 100.00 0.00 0.00
6 39 พัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (ศคอส.) และศูนย์บริการสุขภาพจังหวัดพะเยา ปี 2565 1 27,500.00 27,500.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 368,640.00 368,640.00 100.00 0.00 0.00