: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
: หน่วยงาน สสอ.ภูกามยาว
ลำดับ รหัส โครงการ กิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 6 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 3 2,500.00 2,500.00 100.00 0.00 0.00
2 12 การบริหารจัดการด้านสุขภาพตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว ประจำปีงบประมาณ 2565 1 41,530.00 41,530.00 100.00 0.00 0.00
3 22 พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดพะเยา ปี 2565 3 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 0.00
4 28 ปลอดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี พ.ศ.2568 จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 3 4,000.00 4,000.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 58,030.00 58,030.00 100.00 0.00 0.00