: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
: หน่วยงาน รพช.แม่ใจ
ลำดับ รหัส โครงการ กิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 6 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 2 60,000.00 59,992.19 99.99 7.81 0.01
2 22 พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดพะเยา ปี 2565 2 47,000.00 47,000.00 100.00 0.00 0.00
3 28 ปลอดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี พ.ศ.2568 จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 2 28,560.00 28,560.00 100.00 0.00 0.00
4 31 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 5 3,080.00 3,080.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 138,640.00 138,632.19 99.99 7.81 0.01