: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
: หน่วยงาน รพช.ปง
ลำดับ รหัส โครงการ กิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 6 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 2 60,000.00 57,449.60 95.75 2,550.40 4.25
2 22 พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดพะเยา ปี 2565 2 28,000.00 18,000.00 64.29 10,000.00 35.71
3 28 ปลอดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี พ.ศ.2568 จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 2 37,100.00 37,100.00 100.00 0.00 0.00
4 31 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 4 2,640.00 2,640.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 127,740.00 115,189.60 90.18 12,550.40 9.82