: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
: หน่วยงาน รพช.ดอกคำใต้
ลำดับ รหัส โครงการ กิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 6 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 2 80,000.00 80,000.00 100.00 0.00 0.00
2 22 พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดพะเยา ปี 2565 2 18,000.00 18,000.00 100.00 0.00 0.00
3 28 ปลอดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี พ.ศ.2568 จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 2 54,560.00 54,560.00 100.00 0.00 0.00
4 31 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3 15,400.00 15,400.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 167,960.00 167,960.00 100.00 0.00 0.00