: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
: หน่วยงาน รพช.เชียงม่วน
ลำดับ รหัส โครงการ กิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 6 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 2 55,000.00 54,600.00 99.27 400.00 0.73
2 22 พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดพะเยา ปี 2565 2 28,000.00 18,000.00 64.29 10,000.00 35.71
3 27 ป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผบกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยงข้องกับกระทรวงสาธารณสุข โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2 94,000.00 94,000.00 100.00 0.00 0.00
4 28 ปลอดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี พ.ศ.2568 จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 2 20,800.00 20,800.00 100.00 0.00 0.00
5 31 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2 0.00 0.00 nan 0.00 nan
รวมเป็นเงิน 197,800.00 187,400.00 94.74 10,400.00 5.26