: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
: หน่วยงาน รพช.จุน
ลำดับ รหัส โครงการ กิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 6 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 2 60,000.00 60,000.00 100.00 0.00 0.00
2 22 พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดพะเยา ปี 2565 2 57,000.00 27,000.00 47.37 30,000.00 52.63
3 28 ปลอดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี พ.ศ.2568 จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 2 37,760.00 37,760.00 100.00 0.00 0.00
4 31 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 7,040.00 7,040.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 161,800.00 131,800.00 81.46 30,000.00 18.54