: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
: หน่วยงาน สสอ.แม่ใจ
ลำดับ รหัส โครงการ กิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 6 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 3 3,300.00 3,300.00 100.00 0.00 0.00
2 15 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 1 46,114.00 46,114.00 100.00 0.00 0.00
3 18 ควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2560 - 2565 1 3,000.00 3,000.00 100.00 0.00 0.00
4 22 พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดพะเยา ปี 2565 3 10,000.00 7,800.00 78.00 2,200.00 22.00
5 28 ปลอดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี พ.ศ.2568 จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 3 8,800.00 8,800.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 71,214.00 69,014.00 96.91 2,200.00 3.09