: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
: หน่วยงาน สสอ.ปง
ลำดับ รหัส โครงการ กิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 6 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 3 4,000.00 4,000.00 100.00 0.00 0.00
2 9 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 50,608.00 50,608.00 100.00 0.00 0.00
3 18 ควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2560 - 2565 1 14,000.00 14,000.00 100.00 0.00 0.00
4 22 พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดพะเยา ปี 2565 3 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 0.00
5 28 ปลอดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี พ.ศ.2568 จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 3 55,200.00 55,200.00 100.00 0.00 0.00
6 32 การสร้างแกนนำเครือข่ายเพื่อถ่ายทอดความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประชาชน บ้านปางค่า ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ปี 2564 1 47,500.00 47,500.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 181,308.00 181,308.00 100.00 0.00 0.00