: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
: หน่วยงาน สสอ.ดอกคำใต้
ลำดับ รหัส โครงการ กิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 6 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 3 4,300.00 4,300.00 100.00 0.00 0.00
2 14 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 1 53,892.00 51,892.86 96.29 1,999.14 3.71
3 18 ควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2560 - 2565 1 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 100.00
4 22 พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดพะเยา ปี 2565 3 10,000.00 3,000.00 30.00 7,000.00 70.00
5 28 ปลอดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี พ.ศ.2568 จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 3 28,000.00 28,000.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 98,692.00 87,192.86 88.35 11,499.14 11.65