: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
: หน่วยงาน สสอ.เชียงม่วน
ลำดับ รหัส โครงการ กิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 6 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 3 2,500.00 2,500.00 100.00 0.00 0.00
2 7 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 1 46,468.00 46,468.00 100.00 0.00 0.00
3 18 ควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2560 - 2565 1 2,000.00 2,000.00 100.00 0.00 0.00
4 22 พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดพะเยา ปี 2565 3 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 0.00
5 27 ป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผบกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยงข้องกับกระทรวงสาธารณสุข โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3 50,000.00 50,000.00 100.00 0.00 0.00
6 28 ปลอดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี พ.ศ.2568 จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 3 25,600.00 25,600.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 136,568.00 136,568.00 100.00 0.00 0.00