: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
: หน่วยงาน สสอ.เมืองพะเยา
ลำดับ รหัส โครงการ กิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 6 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 3 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 0.00
2 13 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 1 54,970.00 54,970.00 100.00 0.00 0.00
3 18 ควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2560 - 2565 1 6,000.00 6,000.00 100.00 0.00 0.00
4 22 พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดพะเยา ปี 2565 3 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 0.00
5 28 ปลอดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี พ.ศ.2568 จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 3 213,500.00 213,500.00 100.00 0.00 0.00
6 36 พัฒนาครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2 47,000.00 47,000.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 336,470.00 336,470.00 100.00 0.00 0.00