: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
: หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลำดับ รหัส โครงการ กิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 26 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 1 64,000.00 64,000.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 64,000.00 64,000.00 100.00 0.00 0.00