: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

: โครงการที่ 5

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
5 การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สสาธารณสุขแบบบูรณาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565
: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
200 170,600.00 170,600.00 100.00 0.00 0.00

: กิจกรรมที่ 3 (ตามใบแจ้งจัดสรรงบประมาณ)

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
3 รวมกิจกรรม :
21002650000100000
200 7,200.00 7,200.00 100.00 0.00 0.00

: รายการเบิกจ่ายตามกิจกรรมที่ 3 จำนวน 1 รายการ

ลำดับ ปี คก. กิจกรรม ฎีกาเบิก เลขรับ ฎีกา(350) วันรับฎีกา หน่วยเบิก ประเภท รหัส กก. จน.เบิก จน.คืนเงิน จน.ใช้จริง ผู้เบิก
1 2565 5 3 1158 5561 0 2022-08-02 43001 5107 21002650000100000 7,200.00 0.00 7,200.00
รวมเป็นเงิน 7,200.00 0.00 7,200.00