: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

: โครงการที่ 5

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
5 การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สสาธารณสุขแบบบูรณาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565
: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
200 170,600.00 170,600.00 100.00 0.00 0.00

: กิจกรรมที่ 2 (ตามใบแจ้งจัดสรรงบประมาณ)

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
2 รวมกิจกรรม :
21002650004700000
200 5,100.00 5,100.00 100.00 0.00 0.00

: รายการเบิกจ่ายตามกิจกรรมที่ 2 จำนวน 3 รายการ

ลำดับ ปี คก. กิจกรรม ฎีกาเบิก เลขรับ ฎีกา(350) วันรับฎีกา หน่วยเบิก ประเภท รหัส กก. จน.เบิก จน.คืนเงิน จน.ใช้จริง ผู้เบิก
1 2565 5 2 1011 5560 0 2022-08-02 43001 5107 21002650004700000 3,300.00 1,800.00 1,500.00
2 2565 5 2 1158 5561 0 2022-08-02 43001 5107 21002650004700000 1,800.00 0.00 1,800.00
3 2565 5 2 1098 6074 0 2022-08-30 43001 5107 21002650004700000 1,800.00 0.00 1,800.00
รวมเป็นเงิน 6,900.00 1,800.00 5,100.00