: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

: โครงการที่ 40

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
40 ่ครู ข
: กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
500 623,900.00 623,900.00 100.00 0.00 0.00

: กิจกรรมที่ 1 (ตามใบแจ้งจัดสรรงบประมาณ)

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 รวมกิจกรรม :
21002999999999999
500 623,900.00 623,900.00 100.00 0.00 0.00

: รายการเบิกจ่ายตามกิจกรรมที่ 1 จำนวน 4 รายการ

ลำดับ ปี คก. กิจกรรม ฎีกาเบิก เลขรับ ฎีกา(350) วันรับฎีกา หน่วยเบิก ประเภท รหัส กก. จน.เบิก จน.คืนเงิน จน.ใช้จริง ผู้เบิก
1 2565 40 1 1051 6017 0 2022-08-25 43006 5219 21002999999999999 623,900.00 30,480.00 593,420.00
2 2565 40 1 1183 6563 0 2022-09-21 43006 5412 21002999999999999 5,000.00 0.00 5,000.00
3 2565 40 1 1184 6565 0 2022-09-21 43006 30 21002999999999999 9,480.00 0.00 9,480.00
4 2565 40 1 1185 6564 0 2022-09-21 43006 5412 21002999999999999 16,000.00 0.00 16,000.00
รวมเป็นเงิน 654,380.00 30,480.00 623,900.00