: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

: โครงการที่ 39

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
39 พัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (ศคอส.) และศูนย์บริการสุขภาพจังหวัดพะเยา ปี 2565
: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
200 27,500.00 27,500.00 100.00 0.00 0.00

: กิจกรรมที่ 1 (ตามใบแจ้งจัดสรรงบประมาณ)

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 รวมกิจกรรมการดำเนินงาน :
21002656170700000
200 27,500.00 27,500.00 100.00 0.00 0.00

: รายการเบิกจ่ายตามกิจกรรมที่ 1 จำนวน 3 รายการ

ลำดับ ปี คก. กิจกรรม ฎีกาเบิก เลขรับ ฎีกา(350) วันรับฎีกา หน่วยเบิก ประเภท รหัส กก. จน.เบิก จน.คืนเงิน จน.ใช้จริง ผู้เบิก
1 2565 39 1 1049 5528 0 2022-08-02 43001 5107 21002656170700000 9,000.00 0.00 9,000.00
2 2565 39 1 1076 6001 0 2022-08-24 43001 5412 21002656170700000 10,000.00 0.00 10,000.00
3 2565 39 1 1081 6016 0 2022-08-25 43001 30 21002656170700000 8,500.00 0.00 8,500.00
รวมเป็นเงิน 27,500.00 0.00 27,500.00