: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

: โครงการที่ 33

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
33 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขผู้ต้องขังในเรือนจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
200 13,000.00 13,000.00 100.00 0.00 0.00

: กิจกรรมที่ 1 (ตามใบแจ้งจัดสรรงบประมาณ)

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 รวมกิจกรรม - Q2804 :
210025600Q2804
200 13,000.00 13,000.00 100.00 0.00 0.00

: รายการเบิกจ่ายตามกิจกรรมที่ 1 จำนวน 1 รายการ

ลำดับ ปี คก. กิจกรรม ฎีกาเบิก เลขรับ ฎีกา(350) วันรับฎีกา หน่วยเบิก ประเภท รหัส กก. จน.เบิก จน.คืนเงิน จน.ใช้จริง ผู้เบิก
1 2565 33 1 439 2532 0 2022-03-08 43001 30 210025600Q2804 13,000.00 0.00 13,000.00
รวมเป็นเงิน 13,000.00 0.00 13,000.00