: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

: โครงการที่ 31

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
31 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
: กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
200 38,160.00 38,160.00 100.00 0.00 0.00

: กิจกรรมที่ 5 (ตามใบแจ้งจัดสรรงบประมาณ)

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
5 รวมกิจกรรม Q2824 - รพ.แม่ใจ :
210025600Q2824
200 3,080.00 3,080.00 100.00 0.00 0.00

: รายการเบิกจ่ายตามกิจกรรมที่ 5 จำนวน 2 รายการ

ลำดับ ปี คก. กิจกรรม ฎีกาเบิก เลขรับ ฎีกา(350) วันรับฎีกา หน่วยเบิก ประเภท รหัส กก. จน.เบิก จน.คืนเงิน จน.ใช้จริง ผู้เบิก
1 2565 31 5 494 2918 47 2022-03-31 11188 5412 210025600Q2824 1,080.00 0.00 1,080.00
2 2565 31 5 494 2919 48 2022-03-31 11188 5412 210025600Q2824 2,000.00 0.00 2,000.00
รวมเป็นเงิน 3,080.00 0.00 3,080.00