: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

: โครงการที่ 30

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
30 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขชายแดน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
200 183,460.00 183,460.00 100.00 0.00 0.00

: กิจกรรมที่ 1 (ตามใบแจ้งจัดสรรงบประมาณ)

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 รวมกิจกรรม - Q2811 :
210025600Q2811
200 157,540.00 157,540.00 100.00 0.00 0.00

: รายการเบิกจ่ายตามกิจกรรมที่ 1 จำนวน 10 รายการ

ลำดับ ปี คก. กิจกรรม ฎีกาเบิก เลขรับ ฎีกา(350) วันรับฎีกา หน่วยเบิก ประเภท รหัส กก. จน.เบิก จน.คืนเงิน จน.ใช้จริง ผู้เบิก
1 2565 30 1 359 1974 0 2022-02-03 43001 1108 210025600Q2811 9,080.00 0.00 9,080.00
2 2565 30 1 438 2534 0 2022-03-08 43001 30 210025600Q2811 45,643.00 0.00 45,643.00
3 2565 30 1 426 2772 0 2022-03-14 43001 5302 210025600Q2811 720.00 0.00 720.00
4 2565 30 1 548 3225 0 2022-04-11 43001 5412 210025600Q2811 5,000.00 0.00 5,000.00
5 2565 30 1 848 4954 0 2022-06-29 43001 5412 210025600Q2811 13,637.00 0.00 13,637.00
6 2565 30 1 848 4954 0 2022-06-29 43001 5412 21002650397400000 11,363.00 0.00 11,363.00
7 2565 30 1 901 5046 0 2022-07-04 43001 30 21002650397400000 21,457.00 0.00 21,457.00
8 2565 30 1 872 5296 0 2022-07-11 43001 5219 21002650397400000 41,600.00 4,200.00 37,400.00
9 2565 30 1 990 5501 0 2022-08-01 43001 1108 21002650397400000 7,140.00 0.00 7,140.00
10 2565 30 1 1080 6015 0 2022-08-25 43001 30 21002650397400000 6,100.00 0.00 6,100.00
รวมเป็นเงิน 161,740.00 4,200.00 157,540.00