: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

: โครงการที่ 28

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
28 ปลอดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี พ.ศ.2568 จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565
: กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
400 877,000.00 877,000.00 100.00 0.00 0.00

: กิจกรรมที่ 5 (ตามใบแจ้งจัดสรรงบประมาณ)

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
5 รวมกิจกรรม Q2804 - ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ :
210025600Q2804
400 8,800.00 8,800.00 100.00 0.00 0.00

: รายการเบิกจ่ายตามกิจกรรมที่ 5 จำนวน 2 รายการ

ลำดับ ปี คก. กิจกรรม ฎีกาเบิก เลขรับ ฎีกา(350) วันรับฎีกา หน่วยเบิก ประเภท รหัส กก. จน.เบิก จน.คืนเงิน จน.ใช้จริง ผู้เบิก
1 2565 28 5 812 4624 0 2022-06-15 00001 5239 210025600Q2804 8,000.00 0.00 8,000.00
2 2565 28 5 812 4625 0 2022-06-15 00001 5239 210025600Q2804 800.00 0.00 800.00
รวมเป็นเงิน 8,800.00 0.00 8,800.00