: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

: โครงการที่ 28

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
28 ปลอดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี พ.ศ.2568 จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565
: กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
400 877,000.00 877,000.00 100.00 0.00 0.00

: กิจกรรมที่ 1 (ตามใบแจ้งจัดสรรงบประมาณ)

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 รวมกิจกรรม Q2804 :
210025600Q2804
400 52,580.00 52,580.00 100.00 0.00 0.00

: รายการเบิกจ่ายตามกิจกรรมที่ 1 จำนวน 8 รายการ

ลำดับ ปี คก. กิจกรรม ฎีกาเบิก เลขรับ ฎีกา(350) วันรับฎีกา หน่วยเบิก ประเภท รหัส กก. จน.เบิก จน.คืนเงิน จน.ใช้จริง ผู้เบิก
1 2565 28 1 267 1831 0 2022-01-18 43006 5107 210025600Q2804 4,500.00 0.00 4,500.00
2 2565 28 1 298 1955 17 2022-02-03 43006 5107 210025600Q2804 9,000.00 0.00 9,000.00
3 2565 28 1 384 2358 0 2022-02-24 43006 5107 210025600Q2804 6,000.00 0.00 6,000.00
4 2565 28 1 408 2500 0 2022-03-07 43006 5107 210025600Q2804 9,000.00 0.00 9,000.00
5 2565 28 1 479 2774 0 2022-03-14 43006 5412 210025600Q2804 4,860.00 0.00 4,860.00
6 2565 28 1 639 3727 0 2022-05-17 43006 30 210025600Q2804 12,040.00 0.00 12,040.00
7 2565 28 1 1087 6063 0 2022-08-30 43006 30 210025600Q2804 680.00 0.00 680.00
8 2565 28 1 1190 6569 0 2022-09-21 43005 30 210025600Q2804 6,500.00 0.00 6,500.00
รวมเป็นเงิน 52,580.00 0.00 52,580.00