: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

: โครงการที่ 27

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
27 ป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผบกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยงข้องกับกระทรวงสาธารณสุข โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
: กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
320 200,000.00 200,000.00 100.00 0.00 0.00

: กิจกรรมที่ 1 (ตามใบแจ้งจัดสรรงบประมาณ)

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 รวมกิจกรรม 99999 - กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.พะเยา :
21002560099999
320 56,000.00 56,000.00 100.00 0.00 0.00

: รายการเบิกจ่ายตามกิจกรรมที่ 1 จำนวน 6 รายการ

ลำดับ ปี คก. กิจกรรม ฎีกาเบิก เลขรับ ฎีกา(350) วันรับฎีกา หน่วยเบิก ประเภท รหัส กก. จน.เบิก จน.คืนเงิน จน.ใช้จริง ผู้เบิก
1 2565 27 1 442 2811 0 2022-03-16 43003 300 21002560099999 28,000.00 0.00 28,000.00
2 2565 27 1 470 2843 0 2022-03-21 43003 300 21002560099999 7,200.00 0.00 7,200.00
3 2565 27 1 521 3210 0 2022-04-08 43003 300 21002560099999 2,000.00 0.00 2,000.00
4 2565 27 1 565 3325 0 2022-04-20 43003 300 21002560099999 1,500.00 0.00 1,500.00
5 2565 27 1 826 4800 0 2022-06-24 43003 300 21002560099999 10,000.00 0.00 10,000.00
6 2565 27 1 1044 5606 0 2022-08-04 43003 300 21002560099999 7,300.00 0.00 7,300.00
รวมเป็นเงิน 56,000.00 0.00 56,000.00