: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

: โครงการที่ 21

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
21 ป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565
: กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
200 15,020.00 15,020.00 100.00 0.00 0.00

: กิจกรรมที่ 1 (ตามใบแจ้งจัดสรรงบประมาณ)

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 รวมกิจกรรม - Q2824 :
210025600Q2824
200 15,020.00 15,020.00 100.00 0.00 0.00

: รายการเบิกจ่ายตามกิจกรรมที่ 1 จำนวน 3 รายการ

ลำดับ ปี คก. กิจกรรม ฎีกาเบิก เลขรับ ฎีกา(350) วันรับฎีกา หน่วยเบิก ประเภท รหัส กก. จน.เบิก จน.คืนเงิน จน.ใช้จริง ผู้เบิก
1 2565 21 1 312 1597 0 2022-01-07 43006 1108 210025600Q2824 7,740.00 0.00 7,740.00
2 2565 21 1 567 3310 0 2022-04-19 43006 1108 210025600Q2824 2,260.00 0.00 2,260.00
3 2565 21 1 567 3310 0 2022-04-19 43006 1108 21002651262600000 5,020.00 0.00 5,020.00
รวมเป็นเงิน 15,020.00 0.00 15,020.00