: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

: โครงการที่ 18

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
18 ควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2560 - 2565
: กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
400 102,000.00 99,500.00 97.55 2,500.00 2.45

: กิจกรรมที่ 1 (ตามใบแจ้งจัดสรรงบประมาณ)

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 รวมกิจกรรม - Q2804 :
210025600Q2804
400 102,000.00 99,500.00 97.55 2,500.00 2.45

: รายการเบิกจ่ายตามกิจกรรมที่ 1 จำนวน 8 รายการ

ลำดับ ปี คก. กิจกรรม ฎีกาเบิก เลขรับ ฎีกา(350) วันรับฎีกา หน่วยเบิก ประเภท รหัส กก. จน.เบิก จน.คืนเงิน จน.ใช้จริง ผู้เบิก
1 2565 18 1 485 2601 224 2022-03-10 00605 5107 210025600Q2804 6,000.00 0.00 6,000.00
2 2565 18 1 488 2800 125 2022-03-15 00611 5107 210025600Q2804 3,000.00 0.00 3,000.00
3 2565 18 1 534 3117 115 2022-04-08 00608 5107 210025600Q2804 2,000.00 0.00 2,000.00
4 2565 18 1 1028 3562 328 2022-05-09 00607 5107 210025600Q2804 3,000.00 0.00 3,000.00
5 2565 18 1 931 3997 334 2022-05-31 00607 5239 210025600Q2804 6,500.00 0.00 6,500.00
6 2565 18 1 789 4460 317 2022-06-13 00610 5107 210025600Q2804 14,000.00 0.00 14,000.00
7 2565 18 1 829 4718 179 2022-06-20 00612 5239 210025600Q2804 5,000.00 0.00 5,000.00
8 2565 18 1 1069 5660 275 2022-08-04 00606 5239 210025600Q2804 60,000.00 0.00 60,000.00
รวมเป็นเงิน 99,500.00 0.00 99,500.00