: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565

: โครงการที่ 16

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
16 พัฒนาสถานประกอบการด้านโควิดรองรับนโยบายเปิดเมืองพะเยา
: กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
200 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 0.00

: กิจกรรมที่ 1 (ตามใบแจ้งจัดสรรงบประมาณ)

รหัส โครงการ หมวด ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 รวมกิจกรรม - Q2824 :
210025600Q2824
200 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 0.00

: รายการเบิกจ่ายตามกิจกรรมที่ 1 จำนวน 6 รายการ

ลำดับ ปี คก. กิจกรรม ฎีกาเบิก เลขรับ ฎีกา(350) วันรับฎีกา หน่วยเบิก ประเภท รหัส กก. จน.เบิก จน.คืนเงิน จน.ใช้จริง ผู้เบิก
1 2565 16 1 218 882 0 2021-11-26 43003 5302 210025600Q2824 720.00 0.00 720.00
2 2565 16 1 217 1359 0 2021-12-24 43003 5412 210025600Q2824 250.00 0.00 250.00
3 2565 16 1 218 1432 0 2022-01-04 43003 5302 210025600Q2824 720.00 0.00 720.00
4 2565 16 1 323 1889 0 2022-01-28 43003 5302 210025600Q2824 360.00 0.00 360.00
5 2565 16 1 326 2039 0 2022-02-07 43003 5412 210025600Q2824 2,600.00 0.00 2,600.00
6 2565 16 1 694 3847 0 2022-05-23 43003 5302 210025600Q2824 350.00 0.00 350.00
รวมเป็นเงิน 5,000.00 0.00 5,000.00