: รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
ลำดับ รหัส หน่วยงาน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 00001 ส่วนราชการอื่น ๆ 32,600.00 32,600.00 100.00 0.00 0.00
2 00043 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 64,000.00 64,000.00 100.00 0.00 0.00
3 00605 สสอ.เมืองพะเยา 336,470.00 336,470.00 100.00 0.00 0.00
4 00606 สสอ.จุน 178,470.00 178,470.00 100.00 0.00 0.00
5 00607 สสอ.เชียงคำ 110,047.96 110,047.96 100.00 0.00 0.00
6 00608 สสอ.เชียงม่วน 136,568.00 136,568.00 100.00 0.00 0.00
7 00609 สสอ.ดอกคำใต้ 98,692.00 87,192.86 88.35 11,499.14 11.65
8 00610 สสอ.ปง 181,308.00 181,308.00 100.00 0.00 0.00
9 00611 สสอ.แม่ใจ 71,214.00 69,014.00 96.91 2,200.00 3.09
10 00612 สสอ.ภูซาง 177,820.00 180,801.54 101.68 -2,981.54 -1.68
11 10717 รพท.พะเยา 271,680.00 271,680.00 100.00 0.00 0.00
12 10718 รพท.เชียงคำ 221,440.00 201,440.00 90.97 20,000.00 9.03
13 11184 รพช.จุน 161,800.00 131,800.00 81.46 30,000.00 18.54
14 11185 รพช.เชียงม่วน 197,800.00 187,400.00 94.74 10,400.00 5.26
15 11186 รพช.ดอกคำใต้ 167,960.00 167,960.00 100.00 0.00 0.00
16 11187 รพช.ปง 127,740.00 115,189.60 90.18 12,550.40 9.82
17 11188 รพช.แม่ใจ 138,640.00 138,632.19 99.99 7.81 0.01
18 14156 สสอ.ภูกามยาว 58,030.00 58,030.00 100.00 0.00 0.00
19 40744 รพช.ภูซาง 72,520.00 69,520.00 95.86 3,000.00 4.14
20 40745 รพช.ภูกามยาว 74,800.00 62,250.00 83.22 12,550.00 16.78
21 43001 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 368,640.00 368,640.00 100.00 0.00 0.00
22 43003 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 252,925.00 251,150.00 99.30 1,775.00 0.70
23 43004 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 15,000.00 15,000.00 100.00 0.00 0.00
24 43005 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD) 65,300.00 65,300.00 100.00 0.00 0.00
25 43006 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) 1,296,300.00 1,096,844.21 84.61 199,455.79 15.39
26 43007 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 241,640.00 241,640.00 100.00 0.00 0.00
27 43009 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข 242,790.00 212,182.00 87.39 30,608.00 12.61
28 43011 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1,583,751.46 1,524,694.56 96.27 59,056.90 3.73
29 43012 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 476,410.04 327,349.77 68.71 149,060.27 31.29
30 43013 กลุ่มงานนิติการ 79,300.00 79,300.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 7,501,656.46 6,962,474.69 92.81 539,181.77 7.19