รายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน (สป) จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565

ร้อยละการเบิกจ่าย
รับจัดสรร (หน่วย:ล้านบาท)
6.22
งบดำเนินงาน (สป)
เบิกจ่าย (หน่วย:ล้านบาท)
4.56
73.35%
คงเหลือ (หน่วย:ล้านบาท)
1.66
26.65%

+ แยกรายหน่วยงาน

26.99
100.00
83.09
66.12
95.46
100.00
76.64
98.92
96.91
66.01
66.87
72.45
72.40
93.94
89.28
82.88
71.72
72.77
42.54
30.16
76.68
58.23
100.00
83.22
83.09
86.86
35.41
69.28
71.36
79.51

+ แยกประเภทรายจ่าย

รายจ่ายอื่น ๆ
0.003 ลบ. 0.07 %
บัญชีค่าล่วงเวลา
0.026 ลบ. 0.56 %
ค่าจ้างประจำ
0.006 ลบ. 0.12 %
ค่าจ้างชั่วคราว
0.723 ลบ. 15.75 %
ที่ดิน อาคาร/สิ่งก่อสร้าง
0.193 ลบ. 4.19 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ไม่ทำเวช,ชันสูตร)
0.118 ลบ. 2.57 %
บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม
1.156 ลบ. 25.16 %
ค่าเบี้ยประกันภัย
0.028 ลบ. 0.61 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-ในประเทศ
0.255 ลบ. 5.56 %
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก
0.354 ลบ. 7.71 %
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ
0.250 ลบ. 5.45 %
ค่าเบี้ยเลี้ยง
0.042 ลบ. 0.92 %
บัญชีค่าที่พัก
0.028 ลบ. 0.61 %
บัญชีซื้อวัสดุ-ภายนอก
0.004 ลบ. 0.08 %
บัญชีค่าเชื้อเพลิง
0.304 ลบ. 6.61 %
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
1.071 ลบ. 23.32 %
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐ
0.004 ลบ. 0.09 %
บัญชีค่าไฟฟ้า
0.023 ลบ. 0.49 %
บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล
0.002 ลบ. 0.04 %
บัญชีค่าโทรศัพท์
0.003 ลบ. 0.07 %