รายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน (สป) จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565

ร้อยละการเบิกจ่าย
รับจัดสรร (หน่วย:ล้านบาท)
7.50
งบดำเนินงาน (สป)
เบิกจ่าย (หน่วย:ล้านบาท)
6.96
92.81%
คงเหลือ (หน่วย:ล้านบาท)
0.54
7.19%

+ แยกรายหน่วยงาน

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
88.35
100.00
96.91
101.68
100.00
90.97
81.46
94.74
100.00
90.18
99.99
100.00
95.86
83.22
100.00
99.30
100.00
100.00
84.61
100.00
87.39
96.27
68.71
100.00

+ แยกประเภทรายจ่าย

รายจ่ายอื่น ๆ
0.003 ลบ. 0.05 %
บัญชีค่าล่วงเวลา
0.035 ลบ. 0.50 %
ค่าจ้างประจำ
0.006 ลบ. 0.08 %
ค่าจ้างชั่วคราว
1.152 ลบ. 16.54 %
ที่ดิน อาคาร/สิ่งก่อสร้าง
0.200 ลบ. 2.87 %
ค่าตอบแทนอื่น
0.018 ลบ. 0.25 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ไม่ทำเวช,ชันสูตร)
0.133 ลบ. 1.91 %
บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม
1.507 ลบ. 21.64 %
ค่าเบี้ยประกันภัย
0.031 ลบ. 0.44 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-ในประเทศ
0.854 ลบ. 12.26 %
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก
0.522 ลบ. 7.49 %
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ
0.409 ลบ. 5.87 %
ค่าเบี้ยเลี้ยง
0.057 ลบ. 0.82 %
บัญชีค่าที่พัก
0.028 ลบ. 0.40 %
บัญชีซื้อวัสดุ-ภายนอก
0.004 ลบ. 0.05 %
บัญชีค่าเชื้อเพลิง
0.369 ลบ. 5.30 %
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
1.606 ลบ. 23.05 %
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐ
0.004 ลบ. 0.06 %
บัญชีค่าไฟฟ้า
0.023 ลบ. 0.32 %
บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล
0.002 ลบ. 0.02 %
บัญชีค่าโทรศัพท์
0.003 ลบ. 0.04 %