...

คู่มือสำหรับประชาชน


ด้านอาหาร
ที่อยู่

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 602 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054409145-7 โทรสาร 054409145