MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • 1 ไตรมาสที่ 1
 • 5.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564
 • 5.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2564
 • 5.3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2564
 • 6 ไตรมาสที่ 2
 • 6.1 มีบันทึกข้อความ แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565 และแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
 • 6.2 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ มีแบบ สชร . 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 และแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
 • 6.3 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ มีแบบ สชร . 1 เดือนมีนาคม 2565 และแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
 • 9.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • 10 ไตรมาสที่ 3
 • 11 ไตรมาสที่ 4