MOIT 14 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

  • 1 ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3
  • 1 มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • 2 มีคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ มีการก าหนดกลไกการก ากับ ติดตาม ตามที่หน่วยงานก าหนด
  • 3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  • 4 มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • 5 มีภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
  • 6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • 7 ไตรมาสที่ 4