MOIT 13 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

  • 1 ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3
  • 1.1 มีบันทึกข้อความลงนามค าสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาต น าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • 1.2 มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานก าหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
  • 1.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  • 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • 2 ไตรมาสที่ 4
  • 2.1 บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนด
  • 2.2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. (แนบตามข้อ 1.)
  • 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน