MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

  • 1 ไตรมาสที่ 2
  • 1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15วัน มีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จ านวน 1 ชุด รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)
  • 2. มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตน าเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • 3 มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 2.) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)
  • 3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน
  • 3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • 4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • 5 ตัวอย่างเรื่องร้องเรียน 1 ชุด
  • 6 ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน